Általános szerződési feltételek

Az adatkezelési tájékoztató célja
A Gaston 2000 kft. (1043 Budapest, Kassai u. 19., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a eskuvoszervezo-tanfolyam.online/adatkezeles aloldalon! Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@eskuvoszervezo-tanfolyam.online elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
Név:Gaston 2000 Kft.
Székhely:1043 Budapest, Kassai u. 19.
Telefonszám:06202994039 
Email cím: info@eskuvoszervezo-tanfolyam.online
Fogalom meghatározások
Általános szerződési feltételek oktatási kurzusok értékesítésére
Tartalom
1. Érvényesség
2. Szerződéses partner adatai
3. A eskuvoszervezo-tanfolyam.online használatával kapcsolatos megkötések
4. Vásárlói kör meghatározása
5. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás
6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
7. A termék rendelkezésre állása
8. Fizetés, számlakiállítás
9. Digitális értékesítés
10. A eskuvoszervezo-tanfolyam.online célja, felelősség korlátozása, szerzői jog
11. Panaszkezelés, fogyasztói jog-és igényérvényesítés
12. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
13. Bírósági eljárás kezdeményezése
1. Érvényesség
Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényes a Esküvőszervező Tanfolyam (eskuvoszervezo-tanfolyam.online) oldalon valamennyi elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A eskuvoszervezo-tanfolyam.online online kurzusokat (továbbiakban termék) vásárolhat. Az online kurzus olyan digitalizált anyag amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre amely a Esküvőszervező Tanfolyam oldalon (továbbikaban Tanfolyam)és a Vásárló(a továbbiakban „Vásárló”) között elektronikusan jön létre. Vásárló alatt értjük valamennyi természetes –és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3.pontja értelmében a fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A eskuvoszervezo-Tanfolyam.online oldal használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Az előzetes tájékoztatásnak az alábbiakban teszünk eleget a eskuvoszervezo-Tanfolyam.online honlapján, folyamatosan és közvetlenül, azaz a honlap bármely időpontban történő meglátogatásakor elérhető módon, előzetes regisztráció és más honlapra utaló linkek (úgynevezett külső hivatkozások) használata nélkül, valamint egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető (azaz átlátható) módon. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a eskuvoszervezo-Tanfolyam.online nyitóoldalon.
2. A Szerződéses partner adatai
A vásárló szerződéses partnere:
Cégadatok:
Név:Gaston 2000 Kft.
Székhely:1043 Budapest, Kassai u. 19.
Telefonszám:06202994039 
Email cím: info@eskuvoszervezo-tanfolyam.online
Adószám: 11966052
Cégjegyzékszám: 01-09-685604
Esküvőszervező Tanfolyam ügyfélszolgálata
ügyfélszolgálatunk a info@eskuvoszervezo-tanfolyam.online vagy a weboldalon keresztül érhető el 9:00-17:00 óra között munkanapokon

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Tárhely-szolgáltatás ASURA HOSTING/Afmet CC https://www.asurahosting.com Asura Hosting registration number CK2003/061114/23 - Guy Gibbon (Director(s)/Member(s)/Owner(s)).Company Physical Address: 37 Mona Street, Model Park, Witbank, South Africa Email: support@asurahosting.com Telephone: 0828785972


3. Esküvőszervező Tanfolyam használatával kapcsolatos megkötések
Az Esküvőszervező Tanfolyamot csak az ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadó személy használhatja. Ennek hiányában, abban vásárlást nem eszközölhet.
3.2. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Esküvőszervező Tanfolyam szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Esküvőszervező Tanfolyam nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja illetve kiderítse ki van az online tranzakció során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
3.3. Amennyiben a Vásárló a Esküvőszervező Tanfolyam weboldalára belép és annak használatát elfogadja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban lévő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette és a webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.
3.4. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Esküvőszervező Tanfolyam használatát és elhagyni azt.
4. Vásárlói kör meghatározása
4.1. A Esküvőszervező Tanfolyam megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. Az Esküvőszervező Tanfolyam ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.
4.2. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Esküvőszervező Tanfolyam fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.
5. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás
A Esküvőszervező Tanfolyam hivatkozással a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 6:82- 6:85§ ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a eskuvoszervezo-Tanfolyam.online szolgáltatásait igénybe vevőknek:
A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása
A sikeres jelentkezés egyben azt is jelenti, hogy a vevő oldali technikai feltételrendszer alkalmas a termékek megvásárlására.
A jelentkezés során megadott adatok (név, cím) a számlázási adatokat is jelentik.Ezt követően a Vásárló egy-egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket (ÁSZF) és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. A következő oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Elküldés” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és (ezzel egyidőben kerülnek mentésre a személyes, illetve számlázási adatok is) küldheti el a Esküvőszervező Tanfolyam részére. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja. Afizetés átutalással történik, email címre küldött proforma számla alapján. Az átutalás beérkezését követően postai úton küldjük el a számlát. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és az “Elküldés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Esküvőszervező Tanfolyam a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§). A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a Vásárló szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.
A szerződés írásbelisége, iktatása
Az Esküvőszervező Tanfolyam használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A cég azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
A szerződés nyelve, ügyintézés
Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint az eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.
Termékinformációk
A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat, valamint az eladási árakat a Vásárló a weboldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
Adatbeviteli hibák
Az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a elküldéséig a Esküvőszervező Tanfolyamban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF tartalmazza.
Árfeltüntetés
A Tanfolyam által megvételre kínált termékek, termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai ára(bruttó árak). A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák. Az Esküvőszervező Tanfolyamból megrendelhető termékek vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja. Az Esküvőszervező Tanfolyam szavatolja, hogy a rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a termékek vételáráról, még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.
Hibás/téves árfeltüntetés
Amennyiben a weboldal minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Esküvőszervező Tanfolyamban, akkor nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
• – nyilvánvalóan téves,
• – esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
• – egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár .
Esküvőszervező Tanfolyam az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
A Vásárló a „Elküldés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen áSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének az Esküvőszervező Tanfolyam-hoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Esküvőszervező Tanfolyam és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló az elküldött megrendelés megérkezését az Esküvőszervező Tanfolyam által legkésőbb 48 órán belül email útján visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Esküvőszervező Tanfolyamhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége. A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. A rendelést követő automatikus üzenet, amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük..”, még nem jön létre a szerződés.
A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Esküvőszervező Tanfolyam kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.
A Vásárló a Esküvőszervező Tanfolyam honlapján való Jelentkezéssel elismeri, hogy jelen áSZF, valamint az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Esküvőszervező Tanfolyam ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.
Az Esküvőszervező Tanfolyamban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.
A vásárló a terméket kizárólag saját céljára jogosult használni.
A termék rendelkezésre állása
Amennyiben a megrendelt termék technikai okokból adódóan nem áll rendelkezésre úgy az Esküvőszervező Tanfolyam fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap.
Nem terheli az Esküvőszervező Tanfolyamot semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.
8. Fizetés, számlakiállítás
A fizetés átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges (bankkártyás fizetés esetén a személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére, a továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring) Díjbekérő/Proforma számla kiállítása után. A végleges számlát postai úton küldjük el, vagy e-számlát állítunk ki.
9. Digitális értékesítés
Digitális tartalom vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát, a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Gaston 2000 kft a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.
10. Az Esküvőszervező Tanfolyam célja, felelősség korlátozása, szerzői jog
A Esküvőszervező Tanfolyamban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.
Esküvőszervező Tanfolyam semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:
• Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Esküvőszervező Tanfolyam használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért
● Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért
● Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért
● Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.
● Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért
● Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba
következményeiért a Esküvőszervező Tanfolyam nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Esküvőszervező Tanfolyamhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleges behatolásoktól és egyéb káros eseményektől. Esküvőszervező Tanfolyam semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. Esküvőszervező Tanfolyam előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Esküvőszervező Tanfolyamban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért. Esküvőszervező Tanfolyam szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Esküvőszervező Tanfolyam tulajdona. A Esküvőszervező Tanfolyam oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges. Esküvőszervező Tanfolyam. -n kívül a Esküvőszervező Tanfolyamra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy azt a Esküvőszervező Tanfolyam javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Esküvőszervező Tanfolyamról, valamint a Esküvőszervező Tanfolyam és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Esküvőszervező Tanfolyam jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje. Esküvőszervező Tanfolyam fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Esküvőszervező Tanfolyam adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Esküvőszervező Tanfolyam által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
11. Panaszkezelés, fogyasztói jog-és igényérvényesítés

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
12. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2131 Fax: +36 1 488 2186 A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
13. Bírósági eljárás kezdeményezése
A jelen áSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen áSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Esküvőszervező Tanfolyam cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
Záró rendelkezések
A Szolgáltató a Esküvőszervező Tanfolyamokat alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a jelentkezéskor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Tilos a Esküvőszervező Tanfolyamon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az áSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése. ÁSZF egyoldalú módosítása Az Esküvőszervező Tanfolyam jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak, és fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Esküvőszervező Tanfolyamon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
Felnőttképzők nyilvántartása
felnőttképző nyilvántartásba vételi száma
2021-10-20